Projekter i
FGU Nordsjælland

På FGU Nordsjælland er kontinuerligt i gang med forskellige projekter. Deres indhold er meget forskelligt, men de har alle det tilfælles, at de skal bidrage til, at flere unge kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse. Nedenfor kan du læse om aktuelle og afsluttede projekter.

Aktuelle
Afsluttede
Åbent hus i Hillerød 2022

Aktuelle projekter

“Udkomme” – jan. 2023 – jun. 2024

Beskrivelse

UDKOMME er en forkortelse af UDvikling, KOMpetencetavler og MEstring. Projektets formål er at udvikle og kvalificere konkrete redskaber til at arbejde med synliggørelse og dokumentation af elevernes progression på FGU, samt at etablere et grundlag for videre udbredelse heraf. Projektet tager udgangspunkt i kompetencetavlen – samt den pædagogiske ledelse af hhv. udviklingen og forankringen af disse i den pædagogiske praksis.
Kompetencetavlen er et redskab, der er kendt fra produktionsskolernes værkstedsundervisning. Kompetencetavlen blev desuden fremhævet i aftalen om FGU, som et redskab, der også på FGU kan synliggøre og dokumentere elevernes progression. Ramme, faglige mål, krav etc. er dog nogle andre på FGU, så der brug for at bringe kompetencetavle-redskabet ind i denne ny kontekst. Det gælder på PGU-området, og det gælder i endnu højere grad på AGU- og EGU-området. Denne proces kræver et konstant ledelsesmæssigt fokus.

Samarbejdspartnere

Det er Foreningen til Fremme af Praksislæring som er projektleder på projektet.
Der deltager desuden to FGU-institutioner udover FGU Nordsjælland, her FGU Østjylland og FGU Syd- og Vestsjælland.

Projektet er finansieret med STUK-midler

Udvikling af en samlet strategi for læse-skriveområdet på FGU Nordsjælland. – nov. 2022 – apr. 2024

Beskrivelse

Formålet er at videreudvikle vores ordblindeindsatser til en samlet strategi for hele læse-skriveområdet:

  • Den samlede strategi for læse-skriveområdet skal tilgodese hele FGU Nordsjællands elevgruppe.
  • Der skal udvikles, afprøves og kvalificeres inkluderende læse-skriveindsatser i undervisningen, som tilgodeser de tosprogede elevers skriftsproglige udfordringer.1. FGU Nordsjælland skal levere en systematisk og kvalificeret læse- og skriveindsats
    2. Der skal udvikles og forankres læse-skrivevenlige miljøer på alle uddannelser og i alle fag på FGU NS.
    3. Alle lærere skal have kompetencer til at gennemføre ordblinde – og læse-skrivevenlig undervisning.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af STUK-midler.

Afsluttede projekter

Udvikling af ordblindevenlige undervisningsmaterialer og aktiviteter i den værkstedsbaserede undervisning på PGU – mar. 2021 – jun. 2023

Beskrivelse

Med udgangspunkt i temaet Byg, bolig og anlæg udvikles og afprøves:
– Understøttende materialer og differentierede læringsaktiviteter med transfer til den øvrige værkstedsundervisning.
– Helhedsorienterede materialer – med udgangspunkt i elevernes arbejde i værkstedet – til dansk, PASE og matematik.

Ordblindevenlige materiale og aktiviteter:
– LST integreres naturligt som strategi.
– Der arbejdes systematisk med sproglig opmærksomhed: fagord og ordkendskab.
– Der arbejdes multimodalt og med udgangspunkt i mundtlighed.
– Der modelleres og stilladseres med læseguides og skriveskabeloner.

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af STUK-midler

Materialer  – Ordblindevenlig værksteds-dansk

“Alle unge vil – Sammen finder vi vejen” – jan. 2022 – jun. 2023

Beskrivelse

Dette er et for-projekt. For-projektet søger i samarbejde med to kommunale ungeindsatser fra Egedal og Frederikssund at afdække viden om projektets målgruppe: unge mellem 15-25 uden for job og uddannelse. I samarbejde med de to ungeindsatser anvendes disse data som afsæt til at udvikle idéer og afprøve nye metoder til at kontakte de unge i målgruppen. Derudover arbejdes der på at udvikle samarbejdet på tværs af ungdomsuddannelser med fokus på, at frafaldstruede unge ’gribes’ hurtigere – og hvis det er relevant – tilbydes et forløb på FGU. Der arbejdes ligeledes med at udbrede kendskabet til FGU i udskolingen.  

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og FGU Nordsjælland. I løbet af projektet deltager også repræsentanter fra Frederikssund Kommune og Egedal Kommune.