Eksamensreglement

Dette eksamensreglement indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af eksamen for uddannelser på FGU Nordsjælland. Det forudsættes, at eleven har sat sig grundigt ind i reglementet inden deltagelse i prøver og eksaminer. Eksamensreglementet er udarbejdet efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Reglementets indhold

Prøver, der indgår i FGU-uddannelsen

Prøver i de almene fag

Prøve i dansk eller dansk som andetsprog og matematik er obligatorisk. Når eleven har ét eller flere almene fag ud over dansk eller dansk som andetsprog og matematik, aflægges der én prøve efter udtræk. Eleven får meddelelse om fag udtrukket til prøve tidligst 21 dage og senest 7 dage før undervisningens afslutning.

Prøven aflægges, når eleven afslutter, det niveau, der er fastsat i elevens forløbsplan.

Prøven i almene fag bedømmes efter 7-trins-skalaen. Eleven får en standpunktskarakter efter 7- trins-skalaen i almene fag, som eleven har gennemført og som ikke har været udtrukket til prøve.

Prøver i de praktiske fag

Undervisningen i elevens faglige tema på Produktionsgrunduddannelsens (PGU) FGU-niveau 3 afsluttes med en fagprøve. Bedømmelse i FGU-prøven foretages som bestået/ikke bestået.

Prøveudbud på FGU Nordsjælland fremgår af appendiks: ’Prøver der udbydes på FGU Nordsjælland’, hvilket er en oversigt over fag og niveauer.

Der henvises til de enkelte fags lærerplaner og fagbilag for information om:

 • Hvilke mål og krav, der er væsentlige for prøven
 • Prøvens eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag samt bedømmelseskriterier

Beviser

Kompetencebevis

Kompetencebevis udstedes til alle elever, som på tilfredsstillende vis har gennemført et undervisningsforløb på minimum 12 uger.

Kompetencebeviset dokumenterer:

 • Perioden for elevens uddannelsesforløb.
 • Hvilke undervisningstilbud mv. eleven har deltaget i på institutionen.
 • De uddannelseselementer der er aflagt prøve i med angivelse af de opnåede bedømmelser.
 • Afsluttende standpunktskarakter, hvor disse er givet.
 • Eventuelt gennemført erhvervstræning.
 • Eventuelt gennemført kombinationsforløb.
 • Eventuelt gennemført virksomhedspraktik.
 • Elevens eventuelle uddannelsesbevis.

Bevis for forberedelseseksamen til HF

Dette bevis er kun til AGU og giver retskrav på optagelse til den 2-årige HF. Forberedelseseksamen til HF består af en samlet eksamen med dansk D eller Dansk som andetsprog D, matematik D, engelsk D og samfundsfag og naturfag på mindst G niveau. Her kan der gives merit for allerede beståede prøver på det krævede niveau under en anden skoleform mod fremvisning af gyldigt eksamensbevis.

Uddannelsesbevis

For PGU og EGU udstedes uddannelsesbevis efter bestået afsluttende fagprøve på FGU-niveau 3.

Bevis for enkeltfag

Dette bevis bruges kun hvis eleven ikke er berettiget til et kompetencebevis, fordi uddannelsestiden er mindre end 12 uger.

Erklæring om gennemført undervisning

Dette bevis er for elever, der afbryder FGU, og ikke har krav på et bevis.

Tilmelding til eksamen

Elevens fag og niveauer er fastsat i elevens forløbsplan. Læreren indstiller en elev til prøve i et fag, når eleven har deltaget i undervisningen og har opnået et tilstrækkeligt niveau i faget. Læreren i faget godkender elevens eksaminationsgrundlag. Ved prøver, hvor eleven skal aflægge prøve med brug af præsentationsportfolie, kan eleven kun deltage i prøven, hvis eleven har afleveret sin portfolie rettidigt og fået den godkendt af læreren.

Afmelding – herunder ved sygdom og udeblivelse

Afmelding kan ske efter aftale med eksaminator op til 48 timer før prøven.

Ved for sen ankomst til en prøve har eleven ikke krav på at kunne gå op til prøven. Ved akut sygdom under en påbegyndt mundtlig prøve, kan prøven annulleres. Ved sygdom op til prøven, kontaktes skolen eller eksaminerende lærer ved tidspunkt for skolens åbning. Der søges læge senest samme dag. Ved sygdom tilbydes sygeprøve, næste gang prøve i pågældende fag udbydes. Ved sygdom bruges ikke et prøveforsøg.

Ved udeblivelse fra prøven er der brugt et prøveforsøg. Der er 2 prøveforsøg for hver prøve.

Særlige prøvevilkår

Der tilbydes særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er fx ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, bevægelseshandicap, synshandicap, hørehandicap, andet modersmål end dansk eller tilsvarende vanskeligheder.

Skolens ledelse vil på baggrund af dispensationsansøgning tage en konkret og individuel vurdering af nødvendigheden for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Ansøgningen skal sendes sammen med indstillingen til prøven.

Det er en forudsætning, at eleven kan dokumentere sit behov for særlige vilkår gennem en fagligt dokumenteret udredning og/eller diagnose. Dokumentation er en forudsætning, men ikke nødvendigvis en garanti. Vurderingen vil bero på, om eleven i forbindelse med den konkrete prøve/eksamen har behov for særlige vilkår, for at blive ligestillet med andre eksaminander. Med tilbuddet sker ikke en ændring af prøvens niveau.

Ansøgningen vil kun være gældende i pågældende semester, hvorfor ny ansøgning skal indgives i efterfølgende semester, hvis dispensation ønskes igen.

Særlige prøvevilkår kan indebære:

 • ekstra forberedelsestid
 • brug af særlige hjælpemidler før og under prøven
 • tolkebistand

Det anvendte sprog ved prøven

Prøven afvikles på dansk, medmindre det er en del af det enkelte fags formål at dokumentere kundskaber i et fremmedsprog. Der kan søges om afvikling af prøven på et andet sprog. Det forudsætter, at både eksaminator og censor er bekendt med pågældende sprog. I fagprøver på PGU kan der i særlige tilfælde søges om tolkebistand. Se under punktet: Særlige prøvevilkår.

Brug af egne og andres arbejde (herunder plagiat og snyd)

Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være behov for at anvende andres arbejde, fx citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde fx fra en lærebog.

Når ovenstående anvendes, SKAL der tydeligt angives kilde.

Citat (direkte afskrift) må kun anvendes i begrænset omfang, og der må kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er nødvendigt for at forstå sammenhængen.

Ved brug af citater skal man huske:

 • at bruge anførselstegn
 • at skrive bogens titel
 • forfatterens navn
 • at angive den specifikke sidereference

Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som “snyd” – plagiat. I så tilfælde vil besvarelsen blive afvist og den studerende bortvist fra prøven.

I forbindelse med indleverede eksamensbesvarelser og projekter er det ikke tilladt at genanvende tidligere bedømte besvarelser, med mindre det direkte fremgår af opgaveteksten. Hvis man ønsker at genbruge tidligere bedømte besvarelser, skal disse angives på lignende vis som andre kilder.

Opstår der før, under eller efter prøven formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har

 •  skaffet sig eller ydet hjælp
 • udgivet en andens arbejde for sit eget
 • anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning

indberettes dette til skolens ledelse, der på baggrund af anmeldelsen vil vurdere formodningens rigtighed. Hvis handlingen ville kunne eller har fået betydning for bedømmelsen, bortvises eksaminanden fra prøven.

I tilfælde af skriftlige opgavebesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, kan alle eksaminander i gruppen bortvises fra prøven. Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at et eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Ved aflevering af skriftlig besvarelse skal eksaminanden med sin underskrift bevidne at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Uregelmæssigheder

Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd eller ikke overholder de ved prøven angivne regler og retningslinjer, kan institutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. En bortvisning medfører at en eventuel karakter for pågældende prøve bortfalder. Eksaminanden vil have brugt en prøvegang.

Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer skolens ledelse afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder institutionen ombedømmelse eller omprøve. Tilbuddet gælder for alle de eksaminander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. Institutionen beslutter i det konkrete tilfælde, om ombedømmelse og omprøve skal ske ved de oprindelige bedømmere.

Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan institutionen træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve.

Klager

En klage over forhold i forbindelse med eksamen og prøver skal indgives skriftligt til skoleledelsen. Klagen skal være begrundet samt dateret og underskrevet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter at bedømmelsen hhv. bortvisning eller afvisning ifm. prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Klagen kan jf. eksamensbekendtgørelsen vedrøre:

 • prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
 • prøveforløbet
 • bedømmelsen

Der henvises til Eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Prøver der udbydes på FGU Nordsjælland

Almene fag

 • Dansk G, E, D
 • Dansk som andetsprog G, E, D Matematik G, E, D
 • Engelsk G, E, D Samfundsfag G, E, D Naturfag G, E, D
 • Identitet og medborgerskab G PASE G

Faglige temaer

 • Byg, bolig og anlæg FGU-niveau 3
 • Kommunikation og medier FGU-niveau 3
 • Mad og ernæring FGU-niveau 3
 • Motor og mekanik FGU-niveau 3
 • Musisk og kunstnerisk produktion FGU-niveau 3
 • Omsorg og sundhed FGU-niveau 3
 • Turisme, kultur og fritid FGU-niveau 3

LME rev. 050520